תפריט סגור

תנאי שימוש באתר ומדיניות פרטיות

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט https://strategyway.co.il (להלן: “האתר”), אתר הבית של “מיכל אופיר – דרך אסטרטגיה”, המופעל על ידי מיכל אופיר (יחד ולחוד: “מיכל אופיר”).

ההוראות שלהלן יחולו על שימושך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי בכל עניין שבינך לבין מיכל אופיר – מומחית לביסוס והעצמת הביטחון העצמי (להלן: “תנאי השימוש”) על כן, אנא קרא את האמור להלן בעיון רב.

שימושך באתר מהווה את הסכמתך הבלתי מסויגת לאמור בתנאי השימוש. אם אינך מסכים לאמור בתנאי השימוש, כולם או מקצתם, אנא הימנע מלעשות שימוש באתר.

כללי

1. כותרות הסעיפים מובאות למען הנוחות וההתמצאות בלבד.
2. האמור בלשון זכר, יראוהו כאילו נאמר בלשון נקבה, ולהיפך. האמור בלשון יחיד – יראוהו כאילו נאמר בלשון רבים, ולהיפך.
3. האתר מספק מידע ראשוני לגבי השירותים אותם מספקת מיכל אופיר.
4. מיכל אופיר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך בהתראה מוקדמת. תנאי שימוש עדכניים שיפורסמו באתר יחייבו את המשתמשים באתר.
5. רישומי המחשב של מיכל אופיר בדבר הפעולות המתבצעות באתר יהוו ראיה לכאורה לנכונותן.
6. תנאי השימוש חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו, באמצעות כל מחשב וכל מכשיר תקשורת אחר, לרבות טלפונים ניידים ושאר מכשירים חכמים.
7. המשתמש לא יהיה רשאי להסב את זכויותיו ו/או חובותיו על פי תנאי שימוש אלה לאחר. מיכל אופיר תוכל להעביר את זכויותיה ו/או התחייבויותיה לאחר.
8. מיכל אופיר עשויה, בכל זמן, באופן זמני או קבוע, לשנות או להפסיק את פעולת האתר, כולו או מקצתו, בפרט על מנת לבצע עבודות תחזוקה, שינויים ושיפורים באתר.

התחייבות המשתמש

בעשותך שימוש באתר הנך מתחייב כדלקמן:
9. לעשות שימוש חוקי באתר ובתכניו בלבד.
10. לא להטעין, לא לשלוח ולא לשדר כל חומר המכיל וירוס, רוגלה או כל קוד מחשב אחר המתוכנן להרוס, לשבש או להגביל את השימוש בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרים או התוכנה המצויים בשימוש מיכל אופיר.
11. לא להפיץ דואר זבל לשרתי האתר או להציף את שרתי האתר בצורה אחרת.
12. לא להפר זכויות קניין רוחני, ובפרט לא להפר את זכות היוצרים של מיכל אופיר ולא לעשות שימוש המפר את סימני המסחר שבאתר.
13. לא להציב את האתר או חלק ממנו בתוך מסגרת של אתר אחר, לא לשלב את האתר כחלק מאתר אחר – ללא קבלת הסכמה בכתב ומראש מאת מיכל אופיר. 

הזמנת שירותים

14. נכון לעתה, אין אפשרות להזמין שירותים באמצעות האתר.
15. הזמנת שירותים תיעשה לאחר דיאלוג עם הלקוח, בטלפון ו/או בתכתובת הודעות (מסרונים ו/או דוא”ל), לאחר בירור צרכי הלקוח והתאמת מאפייני השירותים לצרכיו.
16. מכיוון שהשירותים מותאמים אישית, ככל שיוצגו באתר תעריפים, אלו יוצגו לידיעה כללית בלבד ואין להסתמך עליהם, ובכל מקרה יש להוסיף עליהם את שווי המע”מ החל באותה עת. המחיר אשר יסוכם עם הלקוח לאחר התאמת השירותים לצרכיו, כאמור לעיל, הוא ורק הוא זה שיחייב את הצדדים.
17. מיכל אופיר רשאית להציג באתר מבצעים, הטבות והנחות, וכן רשאית בכל עת להפסיק אותם, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת על כך הודעה מוקדמת למשתמש.

מדיניות פרטיות ושמירה על סודיות

18. מיכל אופיר משקיעה מאמץ סביר על מנת לשמור על סודיות פרטיהם של משתמשי האתר, התכנים והמידע אשר מועברים על ידי המשתמשים באתר בעת השימוש בו, וכן המידע שנאסף אודות המשתמשים בעת הגלישה באתר, אשר עשויים לכלול, בין היתר, שם, טלפון, כתובת דוא”ל, כתובת IP, ו/או תמונה (להלן: “מידע על משתמש”).
19. מיכל אופיר  לא תעביר מידע על משתמש לגורמים אחרים, למעט במקרים בהם (א) ביצע משתמש פעולות לא חוקיות באתר, (ב) שנעשה ניסיון לבצע פעולות כנ”ל, (ג) במקרים בהם הפר המשתמש את תנאי השימוש, (ד) במקרים בהם מתקבל אצל מיכל אופיר צו שיפוטי (או על ידי רשות מוסמכת אחרת), המורה לה למסור את פרטי המשתמש, או (ה) בכל מחלוקת שתתקיים בין משתמש למיכל אופיר.
20. בכפוף לעמידתו בתנאי השימוש, יוכל משתמש לפנות בכתב אל מיכל אופיר ולבקש להסיר פרטים שמסר דרך האתר.

משלוח ניוזלטר ודברי פרסומת

21. מיכל אופיר רשאית להציע למשתמש לקבל ניוזלטר אשר יכול שיכלול דברי פרסומת כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס”ח – 2008 (להלן: “ניוזלטר” ו-“חוק התקשורת”, בהתאמה).
22. הרשמת המשתמש לקבלת הניוזלטר תיעשה באמצעות הזנת הפרטים הנדרשים באתר.
23. במילוי פרטיו, המשתמש מסכים לקבל את הניוזלטר בכל אמצעי תקשורת ובין היתר טלפון, דוא”ל, הודעה אלקטרונית, מסרון וכד’.
24. הסכמת המשתמש לקבלת ניוזלטר מהווה הסכמה מפורשת לקבלת דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת.
25. משתמש יוכל לבקש להסיר את פרטיו מרשימת התפוצה של הניוזלטר בהודעה כתובה אל מיכל אופיר.

קניין רוחני

26. כל זכויות הקניין הרוחני באתר ובתכנים הכלולים בו, לרבות זכות היוצרים, סימני המסחר וה-know-how, הנם רכושה הבלעדי של מיכל אופיר, או שניתנה לה הרשאה לשימוש מטעם בעל הזכויות.
27. זכות היוצרים כוללת, בין היתר, את התמונות, הטקסטים, שם האתר, מבנה האתר, בסיסי הנתונים של האתר, קודי המחשב של האתר, מרכיבי האתר והעיצוב הגרפי של האתר ושם האתר.
28. אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לשנות, לעבד, לתרגם, למכור, להציג בפומבי, בין אם בשלמות ובין בחלקים, כל חלק מהאתר או מהתכנים הכלולים בו – ללא קבלת הסכמה מפורשת לכך מראש ובכתב מאת מיכל אופיר.
29. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים על ידי מיכל אופיר, בבסיס הנתונים שלה או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר ללא קבלת הסכמת מיכל אופיר לכך מפורשות, בכתב ומראש.
30. “מיכל אופיר – דרך אסטרטגיה” הוא שם העסק של מיכל אופיר, וסימן המסחר הוא שלה (בין אם נרשם ובין אם לאו). אין לעשות בשם העסק או בסימן המסחר שימוש ללא קבלת הסכמתה המפורשת של מיכל אופיר לכך בכתב ומראש.

הפרת תנאי השימוש

31. הייתה למיכל אופיר סיבה לחשוד כי המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש, תהא מיכל אופיר רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, לנקוט באחת או יותר מהפעולות המפורטות להלן, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד העומדים לרשותה על פי דין:
1. לחסום את גישת המשתמש לאתר;
2. לדרוש ו/או לתבוע מהמשתמש כל סעד לו הינה זכאית, לרבות פיצוי כספי ו/או צו מניעה.

אחריות, שיפוי ופיצוי

32. המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את מיכל אופיר ומי מטעמה בגין כל נזק, אובדן, הוצאה, תביעה או דרישה, לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עו”ד, שייגרמו למיכל אופיר בכל הקשור לשימוש המשתמש באתר שלא כדין ו/או שלא בהתאם להוראות תנאי השימוש, בפרט מדיניות הפרטיות ושמירה על סודיות.
33. מיכל אופיר לא תהיה אחראית, והמשתמש פוטר את החברה מאחריות בגין כל נזק, הפסד, הוצאות ותשלומים, ישירים או עקיפים, העלולים להיגרם לו ולכל מי מטעמו, גם אם מיכל אופיר יכולה הייתה לצפות אותם מראש, כתוצאה מהשימוש באתר.
34. מבלי לגרוע מכלליות האמור, היה ולמרות האמור לעיל, ייקבע כי מיכל אופיר אחראית כלפי המשתמש, הרי שהמשתמש מסכים בזאת כי אחריותה הכוללת של מיכל אופיר וכל מי מטעמה, מכל מין וסוג, על בסיס כל תיאוריה משפטית (לרבות חוזית, נזיקית או אחרת), בין שניתן היה לצפות את הנזק מראש ובין שלא, מוגבלת לנזקים ישירים בלבד ובכל מקרה מוגבלת עד לסכום ששולם בפועל על ידי המשתמש בגין העסקה הספציפית בגינה טוען המשתמש כי נגרם הנזק.
35. למען הסר ספק, מובהר כי אין מיכל אופיר אחראית לכל נזק שאינו נזק ישיר, בכלל זה לכל נזק תוצאתי ועקיף ולכל הוצאה מכל מין וסוג, לרבות עוגמת נפש, הוצאות משפט ועוד.
36. מבלי לגרוע מתנאי השימוש, מיכל אופיר לא תהא אחראית בגין אי יכולתה לקיים התחייבויותיה עקב כוח עליון, דהיינו, בין היתר, התפוצצות, אש, ברק, אסונות טבע, מזג אוויר חריג, שביתות, השבתות, פעולות איבה, פעולת מלחמה, פעולת טרור וחבלה, גיוס כללי או חלקי, משבר כלכלי, תקלות במערכת המחשוב, תקלות במערכת טלפונים או דואר אלקטרוני, וכל אירוע אחר שאינו בשליטתה של מיכל אופיר.

דין ושיפוט

37. הדין החל על תנאי השימוש הוא דין מדינת ישראל בלבד. סמכות השיפוט לכל עניין ומחלוקת נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז בלבד.

שירות לקוחות

38. שאלות ובירורים לגבי פעילות האתר, השירותים של מיכל אופיר וביצוע הזמנות ניתן להפנות אל מיכל אופיר לפי פרטי ההתקשרות המופיעים באתר תחת “צור קשר”.

מעודכן ליום ‏15/04/2019